Олімпіадні задачі


Головоломки
Програмування© 2004-2011 ЦНТТМ "Сфера", Sfera Design Studio

Олімпіадні задачі

Програмування


1Максимальное числомолодша51999

Составить программу нахождения максимального из заданных чисел.

2Обмен переменныхмолодша51999

Обменять значения двух переменных не используя дополнительных переменных.

3Календарьмолодша101999

Заданы три числа A, B, C, которые обозначают число, месяц и год. Найти номер N этого дня с начала года. Указание:високосные годы –это те, у которых номер делится на 4, но не делится на 100.

4Вкладмолодша101999

Определить, на какой период времени нужно положить вклад в банк в размере $100 под 8% годовых, чтобы увеличить первоначальный вклад до $1000.

5Одинаковые числамолодша201999

Найти пару двузначных чисел, произведение которых состоит из одинаковых цифр (числа больше одиннадцати).

6Сдачастарша51999

Написать алгоритм выплаты заданной суммы денег меньше 100 коп. наименьшим количеством монет. Напомним, что монеты бывают достоинством в 50 коп., 25 коп., 10 коп., 5 коп., 2 коп. и 1 коп.

7Покерстарша51999

Задан массив из пяти чисел. Среди них: если одинаковы 5, то напечатать число 1, иначе если одинаковы 4, то напечатать число 2, иначе если одинаковы 3 и 2, то напечатать число 3, иначе если одинаковы 3, то напечатать число 4, иначе если одинаковы 2 и 2, то напечатать число 5, иначе если одинаковы 2, то напечатать число 6, иначе напечатать число 7.

8Палиндром строкастарша101999

Палиндром - это слово или фраза, которые при прочтении их слева направо и справа налево имеют одинаковый смысл. Проверьте является ли введенная строка палиндромом.

9"Морской бой"старша101999

Составить программу для расстановки кораблей для игры в "Морской бой".

10Совершенные числастарша201999

Натуральное число называется совершенным, если оно равно сумме всех своих собственных делителей, включая 1. Напечатать все совершенные числа, меньшие, чем заданное M.

11Стороны треугольникамолодша102004

Даны три числа. Определить, могут ли они быть сторонами одного треугольника.

12Добуток непарних чиселмолодша202004

Розробіть програму визначення добутку перших N непарних чисел натурального ряду. Пояснення: Значення змінної N вводиться з клавіатури.

13Вычеркивание буквы из словамолодша302004

Составить программу, вычеркивающую из данного слова заданную букву. Дано натуральное x. Определить, является ли оно простым (число делится без остатка только на 1 или само на себя).

14Второй элемент массивастарша102004

Дан массив длиной n . Найти второй по величине элемент массива.

15Длина словастарша202004

Дана строка символов до точки. Группы символов в ней между группами пробелов считаются словами. Определить длину самого короткого и самого длинного слова.

16Поиск числа Фибоначчистарша302004

Задана последовательность Фибоначчи: 1,1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89,………. Составить программу определения числа Фибоначчи по введенному номеру элемента ряда ( напр., ввели число 6; число Фибоначчи = 8).

17Задача m1-05молодша102005

З клавіатури введено 2 числа: а та b. Якщо a > b, то необхідно вдвічі збільшити кожне з чисел, в протилежному випадку - зменшити кожне на 1.

18Задача m2-05молодша202005

Розробити програму для обчислення факторіалу числа N. Факторіалом числа N називається добуток усіх чисел від 1 до N: . Вважається, що 0! = 1

19Задача m3-05молодша302005

Сравнить две обыкновенные дроби p/q и m/n - по величине.

20Задача s1-05старша102005

Дано рядок символів. Видалити з нього усі знаки сполучення (",", ";", ":", ".", "…").

21Задача s2-05старша202005

Задано 3 числа A,B,C , які позначають число, місяць і рік. Знайти номер N цього дня з початку року. Підказка: рік вважається високосним, якщо його номер ділиться на 4, але не ділиться на 100.

22Задача s3-05старша302005

Паліндромом називається число, яке при прочитанні і зліва на право, і справа наліво приймає одне й те ж значення: 1551, 12321. 14641. Перевірити програмно чи є задане п'ятизначне число паліндромом.

23Задача m1-06молодша102006

Припустимо, що ви отримали спадок 1 000 000 гривень. Ви вирішили жити на 1200 гривень у місяць. На скільки років вам вистачить цього спадку?

24Задача m2-06молодша202006

Надрукувати на екрані таблицю множення.

25Задача m3-06молодша302006

Написати програму, що міняє місцями головну та попобічну діагоналі у квадратній матриці.

26Задача s1-06старша102006

Скласти програму перетворення десяткових натуральних чисел в римську нумерацію.

27Задача s2-06старша202006

Дано два масиви A та B. В масиві A знаходяться прізвища учасників олімпіади з інформатики, а в масиві B - бали, які вони отримали. Вивести прізвища учнів, що зайняли перші три місця та кількість балів, які заробив кожен з них.

28Задача s3-06старша302006

Елементи нескінченної таблиці нумеруються так, як вказано на рисунку. Знайти по заданому k його місце у таблиці i, j.
Задача s3-06

29Задача m1-07молодша102007

Дано два цілих числа А та В (А < В). Вивести усі цілі числа, що розміщені між даними числами (не включаючи числа А та В) в порядку їх зменшення.

30Задача m2-07молодша202007

Дано матрицю розмірністю m на n. Знайти максимальний та мінімальний елементи матриці та їх індекси.

31Задача m3-07молодша302007

Вивести на екран номера рядків масиву 5х5, сума елементів яких парна.

32Задача s1-07старша102007

Дано координати трьох вершин трикутника. Знайти його площу та периметр. Підказка: скористайтеся формулою знаходження відстані між точками (d) для знаходження довжин сторін та формулою Герона для знаходження площі трикутника (S)
Задача s1-07

33Задача s2-07старша202007

Напишіть програму, яка підраховує кількість складів у введеному слові.

34Задача s3-07старша302007

Натуральне число називається досконалим (рос. совершенным), якщо воно дорівнює сумі своїх дільників (тобто цілих чисел, на які воно ділиться без залишку) , менших ніж воно саме. Наприклад, 28 = 1 + 2 + 4 + 7 + 14, 6 = 1 + 2 + 3. Напишіть програму, яка виводить усі досконалі числа, менші, ніж задане число N.

35Задача m1-08молодша102008

В центрі чистого экрану надрукуйте слово “олімпіада”, навкруги якого буде рамка із зірочок.

36Задача m2-08молодша202008

Вивести на екран таблицю квадратів всіх непарних чисел від 1 до 49

37Задача m3-08молодша302008

Скласти програму виводу на екран самої великої цифри у запису даного цілого десяткового числа.

38Задача s1-08старша102008

Дано дійсні числа а1, а2, ... аn. Відомо, що в заданій послідовності є хоча б одне нульове значення. Розглядаючи члени послідовності, що розташовані до першого нульового значення, визначити їх середнє арифметичне.

39Задача s2-08старша202008

Дана строка тексту. Переставити в ній усі слова у зворотньому порядку, так щоб, наприклад, строка «тут був я» перетворилася на «я був тут»

40Задача s3-08старша302008

Задано десяткове число M. Надрукувати на екрані рядок символів, що є записом цього числа у вісімковій системі.